AutósTITKOK
 

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat a AutósTITKOK Kft. kizárólag megoldásposta küldése, az esetleges megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha

  1. az illető fél a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, például Magyar Posta Zrt, amely alvállalkozó az AutósTITKOK Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.
  2. olyan esetben, ha az Ön feliratkozása kifejezetten ilyen célt szolgál. Például, amikor azért iratkozik föl, vagy korábbi föliratkozásakor megadott adatai esetében utólagosan ehhez kifejezetten hozzájárul, hogy az AutósTITKOK valamely partnere kedvezményt adhasson Önnek, vagy ajánlatával megkereshesse Önt.

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

  

Adatvédelmi tájékoztató

  
Az AutósTITKOK Kft. (Cg. 01-09-701612; székhely: 1116 Budapest, Vegyész u. 11. IV. lph. fsz. 2.) – a továbbiakban: "Társaság" – tájékoztatója az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vételéről, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokról.
Társaság számára kiemelten fontos a rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az ügyfelek információs önrendelkezési jogának a biztosítása!
Társaság a felhasználók és ügyfelek – a továbbiakban együttesen: „Felhasználó” személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok titkosságát, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.
Jelen tájékoztató célja, hogy Társaság bemutassa, hogy szolgáltatásainak minden területén, a személyes adatok kezelése és feldolgozása során, biztosítja Felhasználó számára alapvető jogainak tiszteletben tartását.
Az adatvédelmi tájékoztatóban rögzítésre kerül, hogy Társaság milyen módon gyűjt személyes adatokat, azokat hogyan használja fel. Az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza Felhasználó részére szóló azon tájékoztatást, amely az információk felhasználási módjára illetve, az információk és személyes adatok megfelelő védelmének biztosítására vonatkozik.
Társaság nem gyűjt és nem vásárol személyes adatokat, kivéve amennyiben az adott honlap látogatója önkéntesen adja meg azokat. A személyes adat fogalmát az 1992. évi LXIII. törvény határozza meg.
A www.autostitkok.hu honlapon, vagy annak bármelyik aloldalán (a www.autostitkok.hu/ címmel kezdődő bármely oldalon) szereplő regisztrációs lapok bármelyikének kitöltésével Felhasználó elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban szereplő feltételeket, és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóval összhangban kezelje és továbbítsa.

Az adatkezelő
A felhasználók adatainak kezelője az AutósTITKOK Kft. Az adatkezelő a Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások tekintetében minden esetben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az 1992. évi LXIII. törvény, valamint a 2001. évi CVIII. törvények rendelkezései szerint jár el.
Társaság által kezelt adatok feldolgozását olyan adatfeldolgozó szervezettel végezteti, akire a jelen szabályzat rendelkezései szintén kötelezőek.

Az adatkezelés célja
Társaság, a www.autostitkok.hu honlap, illetve annak aloldalainak látogatása során olyan adatokat gyűjthet és tárolhat Felhasználóról, amelyeket Felhasználó önkéntesen választ vagy ad meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek. Ebben az esetben az adatkezeléshez Társaság kéri Felhasználó hozzájárulását. Felhasználó személyes adataival folytatott adatkezelés célja az, hogy Társaság nyújtani tudja Felhasználó számára a kért szolgáltatásokat, illetve személyre szabottan jeleníthessen meg termékinformációkat és ajánlatokat. Társaság Felhasználók személyes adatait arra is felhasználja, hogy Felhasználó érdeklődésére esetlegesen számot tartó további információkat szolgáltasson egyéb termékekről és szolgáltatásokról, illetve adatait Felhasználó adott esetre vonatkozó kifejezett hozzájárulásával, Felhasználó által érdekesnek ítélt szolgáltatást nyújtó, vagy terméket forgalmazó harmadik személy részére átadja. A hozzájárulást Társaság elektronikus formában kéri Felhasználótól.

Az adatkezelés módja
Felhasználó személyes adatait kizárólag Felhasználó által választott szolgáltatás céljából, Felhasználó által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használja fel Társaság. A Társaság által végzett adatkezelés jogalapja, Felhasználó, Társaság részéről megkapott megfelelő tájékoztatása alapján adott hozzájárulása, amelyet Felhasználó a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával, vagy az oldal használatának megkezdésével ad meg.
Társaság, Felhasználók adatait jogosult megosztani más egységeivel, szervezeteivel, ügynökeivel, szerződéses vagy üzleti partnereivel annak érdekében, hogy ezen személyek és szervezetek szolgáltatásokat nyújthassanak a Társaság vagy a felhasználó számára (pl. csomagküldés, műszaki támogatás, kézbesítés, online számlázó program, pénzügyi szervezetek).
Társaság jogosult illetve köteles továbbítani és megosztani a személyes adatokat abban az esetben, ha ezt a hatályos jogszabályok vagy érvényes bírósági vagy hatósági határozat írja elő.
Társaság szervezeti átalakulása esetén Felhasználó személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott azonos feltételek megtartása mellett a jogutód szervezet kezeli tovább, Felhasználók külön értesítése nélkül.

Az adatok megtekintéséhez, javításához és törléséhez való hozzáférés
Társaság a személyes adatokat csak olyan célokra használja fel, amelyekhez Felhasználó beleegyező nyilatkozatával korábban hozzájárult és megegyezik az adatgyűjtés céljával. Társaság Felhasználó számára biztosítja az általuk megadott személyes adatokhoz való hozzáférést, a felhasználó a Társaság által üzemeltetett weboldalon beléphet adatprofiljába, (a minden elektronikus levélben megtalálható adatmódosító linken keresztül), szükség szerint módosíthatja az ott tárolt adatokat, illetve kérheti adatainak törlését.
Amennyiben adattovábbítás során az adatok harmadik személy adatkezelőhöz kerülnek továbbításra, úgy az adatok törlését harmadik személy adatkezelőtől kell kérni.

Adatbiztonság
Társaság megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a szervereken tárolt személyes adatok védelme érdekében.

A személyes adatok tárolásának időtartama
Társaság által végzett adatkezelés időtartama a felhasználó által igényelt szolgáltatások időtartamára terjed. A Társaság az adatokat mindaddig kezelheti, amíg Felhasználó, vagy jogszabály az adatkezelést meg nem tiltja.

Az adatvédelmi tájékoztató változásai
Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről időre felülvizsgálja. Társaság jogosult megváltoztatni a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit Felhasználók előzetes értesítése és jóváhagyása nélkül. Az esetleges változtatások a mindenkori adatvédelmi törvényekkel és szabályozásokkal összhangban történnek, és nem terjedhetnek Felhasználó személyes adatainak Felhasználó tudta és beleegyezése nélküli továbbítására harmadik személy részére, valamint nem korlátozhatják Felhasználónak azon jogát, hogy a további adatkezelést saját személyes adatainak tekintetében Társaságnak megtiltsa.
Az Adatvédelmi Tájékoztató esetleges változásait Társaság a weboldalon közzéteszi illetve hírlevél formájában megküldi a felhasználóknak.
Kapcsolatfelvétel:

Az adatkezelést és weboldal üzemeltetését az AutósTITKOK Kft. végzi.
Levelezési cím: 1116 Budapest, Vegyész u. 11. IV. lph. fsz. 2.
E-mail cím: autostitkok@autostitkok.hu

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az AutósTITKOK Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.autostitkok.hu valamint a www.autóstitkok.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki az AutósTITKOK megoldáspostára regisztrálja magát, vagy az AutósTITKOK  megoldáscsomagot megrendeli, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 
 



Főoldal / Tartalomjegyzék / Megrendelés / Érzelmek az autóvásárlásban / Mikor jön el a csere ideje? / Reklám dekóder / Kereskedő lélektan / Használtat, vagy újat? / A használati jelleg szerepe / Csalóka sztereotípiák / OK, hogy mekkora a takaró, de mekkora a nyújtózás? / Találjuk meg a legjobb hitelt! / Autó áralku / Bemutatkozás